ProjektAplikační podpora Interoperabilita

Interoperabilita

Návrh aplikace představuje integraci dat z různých datových zdrojů a jejich převedení do strukturované parametrické podoby. Již v úvodní fázi projektu, kdy byly hodnoceny dostupné datové zdroje, se ukázalo, že otevřenost a schopnost komunikace většiny NIS s jinými systémy je z různých důvodů (nejen technických) omezená. Proto jsme se při realizaci projektu rozhodli využít jako klíčový administrativní datový zdroj výkazy plátcům zdravotní péče, tedy k-dávky.

Při realizaci projektu si tedy plně uvědomujeme, že otevřenost a interoperabilita systémů je klíčovou vlastností všech elektronických systémů ve zdravotnictví, které by měly zapadnout do národní koncepce eHealth. Parametrizace a standardizace jednotlivých údajů je jeho nedílnou součástí.

Naším cílem při návrhu a realizaci aplikace je klást důraz na standardizaci jednotlivých shromažďovaných parametrů. V koncepci databáze a aplikace tedy v maximální možné míře respektujeme již definované standardy, zejména Datový standard MZ ČR DS 04.07.02 (http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/). Mezi používané standardní číselníky patří zejména číselníky zahrnuté do standardu DASTA na základě parametrické struktury registrů spravovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR a dále také definicí realizovaných Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Jako příklady mohou být mimo uvedeny zejména:

  • Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10,
  • Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii MKN-O-3,
  • TNM klasifikace zhoubných novotvarů v. 7,
  • a řada dalších.

Respektování číselníků definovaných standardem DASTA umožní zachování interoperability systému s dalšími systémy elektronického zdravotnictví ČR.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (VZP ČR)