ProjektAplikační podpora IT řešení projektu

IT řešení projektu

Součástí navrhovaného projektu je i poskytnutí edukačních aplikací jednotlivým partnerským zařízením. Tato aplikace bude vyvíjena v rámci řešení projektu, a to v úzké spolupráci se všemi zapojenými centry. Každé zdravotnické zařízení je velmi komplexním organismem, který se neobejde bez podpory řady větších i menších specializovaných informačních systémů. Nejdůležitějším informačním systémem je bezesporu nemocniční informační systém NIS. V NIS je shromažďováno velké množství užitečných dat o léčbě pacientů, která ale nebývají příliš využívána ke zpětnému hodnocení. Projekt se snaží tuto skutečnost překonat za pomoci softwarové aplikace, jejíž koncept je nastíněn níže.

1. Datové zdroje

1.1. Administrativní data nemocnic

NIS obsahují řadu cenných informací, jejich přímé a jednotné využití pro analýzy však bývá problematické. Různé nemocnice bohužel provozují rozdílné NIS, které obvykle neobsahují data ve strukturované podobě. Navíc data z NIS nejsou vždy snadno  dostupná za rozumných nákladů pro jejich provozovatele. Proto jsme se rozhodli jako zdroj administrativních dat použít výkazy plátcům zdravotní péče, tzv. k-dávky. Tyto výkazy jsou povinné, dostupné v nemocnici za několik let zpětně a zcela nezávislé na konkrétním NIS.

Technicky vzato jsou k-dávky obyčejné textové soubory s definovanou strukturou, která je dána metodikou Všeobecné zdravotní pojišťovny. Tato struktura je ovšem proměnná v čase, s čímž je nutné počítat při jejich zpracování. V k-dávkách lze pro každého konkrétního pacienta nalézt zejména údaje o provedených výkonech a o podaných přípravcích v rámci hospitalizační i ambulatní péče.

K-dávky jsou v systému zpracovávány jako anonymizované; na základě databázových slovníků udržujících historii struktury k-dávek je provedena identifikace a extrakce jednotlivých strukturovaných položek. Tyto údaje jsou uloženy do první vrstvy databáze, která je blíže popsána v dalších odstavcích. V zásadě lze konstatovat, že k-dávky popisují kompletně proces péče o konkrétního pacienta v daném zdravotnickém zařízení, byť spíše s ohledem na provozní stránku péče a se zanedbáním některých konkrétních detailů.

1.2. Data Národního onkologického registru

Národní onkologický registr je strukturovaná databáze, do které musí být ze zákona povinně zaznamenán každý nově diagnostikovaný novotvar v ČR již od roku 1976. Tato epidemiologická databáze obsahuje základní klinické parametry, jako diagnózu a stadium, které rozhodují o prognóze pacienta i o schématu jeho léčby. Největší limitaci ale představuje to, že registr se zabývá pouze primární diagnostikou a léčbou; další proces léčby pacienta po tomto datu je zachycen naprosto nedostatečně.

Každé zdravotnické zařízení může v rámci projektu požádat správce registru (tedy ÚZIS) o export záznamů z registru pro své potenciální onkologické pacienty. Export je prováděn ve formě textových CSV souborů: každý řádek představuje jeden záznam o jednom diagnostikovaném novotvaru; jednotlivé parametry se nacházejí ve sloupcích oddělených textovými oddělovači. Zpracování anonymizovaných dat NOR probíhá opět v databázi. Zpracování je však výrazně snazší vzhledem k přirozeně strukturované podobě poskytovaných exportů. Každý záznam v NOR je v datovém skladu napojen na několik desítek číselníků (pro pohlaví, diagnózy, léčebné modality apod.). Mezi základní údaje patří základní informace o pacientovi (narození, bydliště, úmrtí), detailní údaje o diagnóze, rozsahu onemocnění (TNM a stadium), datum diagnózy, data zahájení léčebných modalit a jejich povaha, a také tzv. kontrolní hlášení (hlášení o stavu onemocnění a léčby pacienta v jedno- až několikaletých intervalech).

1.3. Spojená databáze

V rámci řešení projektu chceme provést spojení všech výše definovaných dat daného zařízení do jednoho funkčního datového skladu. Spojená databáze tedy představuje místo, kde se potkávají administrativní záznamy konkrétního onkologického pacienta daného zdravotnického zařízení s jeho záznamem v Národním onkologickém registru. Jednotlivé databáze jsou budovány v úzké součinnosti s IT odděleními jednotlivých partnerů, kteří podle dané metodiky provádějí zpracování svých dat a předávají je do databáze.

Prakticky se jedná o databázi realizovanou v MySQL, do jehož první databázové vrstvy jsou nejdříve načteny oba datové zdroje daného zdravotnického zařízení. Následně je generována druhá vrstva, která provádí spojení těchto záznamů a zejména transformaci vedoucí k identifikaci ucelených léčebných úseků onkologického pacienta. Tímto spojením je možné rozeznat a popsat nejen primární péči o onkologicky nemocné, ale je možné se věnovat i analýze relapsů či progresí onkologického onemocnění v jeho pozdějších fázích.

Spojená databáze je základem pro návrh edukačních aplikací, které budou využívat potenciál této databáze a předkládat cílové skupině podnětné výstupy využitelné pro její další vzdělávání. Nedílnou úlohou vytvořené spojené databáze bude také její využití jako datového zdroje pro řadu pokročilých analytických výstupů.

princip spojené databáze

2. Koncept navrhovaných softwarových nástrojů

Na základě potřeb cílové skupiny jsou nástroje koncipovány jako intranetové aplikace, které jsou provozovány za bezpečnostními branami každého partnerského zdravotnického zařízení; výstupy jsou realizovány nad daty jednotlivých partnerů. Navrhované nástroje jsme se rozhodli realizovat formou webové aplikace, která umožní lékařům snadný přístup do aplikace bez nutnosti instalace jakéhokoli dalšího softwaru do jejich počítače. Výhodou je zcela jistě i dostupnost takto navrhované aplikace odkudkoli, resp. v souladu s bezpečnostní politikou každého zařízení.

Vlastní webovou aplikaci jsme se rozhodli rozdělit do dvou částí s podobnou ovládací logikou, nicméně s odlišnými typy výstupů a zejména s odlišnou úrovní zobrazovaných podrobností. Toto oddělení umožní snazší využití nástrojů a uspokojení odlišných potřeb jednotlivých onkologů, kteří budou s aplikací pracovat.

Vývoj náplně aplikace probíhá a bude probíhat v součinnosti s jednotlivými zapojenými partnerskými centry. Předpokládáme, že v průběhu řešení projektu dojde k výrazným modifikacím níže popsaného koncepčního návrhu a jeho doplnění, nicméně navrhované technologické řešení a základní model databáze a aplikace se budeme snažit při vývoji aplikace respektovat.

2.1. I-COPEDU Reporting

První část aplikace je koncipována jako sada standardizovaných předdefinovaných reportů, které umožňují zobrazit základní epidemiologické trendy, porovnat pacienty daného zdravotnického zařízení s referenčními hodnotami ČR či regionu, a to vždy pro skupinu pacientů, která může být omezena sadou dynamických filtrů. Tyto filtry umožňují přesně zvolit analyzovanou skupinu pacientů a zobrazit pro ni požadovaný report. Celá aplikace je realizována za použití moderních technologiií tak, aby byla uživatelsky co nejpříjemnější.

I-COP Reporting

2.2. I-COPEDU Browser

Nástroj je integrován do webové aplikace a bude určen pokročilejším uživatelům, zejména onkologům, pro podporu jejich vzdělávání a vědecké práce. Logika nástroje je sjednocena s Reportingem a obsahuje stejně koncipovanou sadu dynamických filtrů umožňujících selekci skupiny pacientů; ve srovnání s reportingem je však tento nástroj mnohem podrobnější.

Výstupem tohoto nástroje bude kontingenční tabulka, v níž se budou nacházet pacienti splňujícící podmínky nastavené zvolenými filtry. Dimenze tabulky lze také dynamicky volit: hodnota každé buňky tabulky představuje počet pacientů, kteří splňují daná kritéria. Využitelnost nástroje je zřejmá v případech, kdy bude nutné vyhledat definovanou skupinu pacientů (například pro realizaci konkrétní vědecké studie). V tomto nástroji bude možné interaktivně procházet záznamy jednotlivých pacientů, jejich léčebné modality a bude možné se hierarchicky zanořovat až na úroveň jednotlivých vykázaných dokladů.

I-COP Browser

3. Souhrn

Cílem navrhovaných aplikací je využit administrativní data nemocnic pro zmapování procesu péče o onkologicky nemocné pacienty. Popis tohoto procesu ve spojení s klinickými parametrickými údaji z NOR přináší zcela nový datový zdroj a nový pohled do dat o léčbě onkologicky nemocných, v rámci projektu dostupný klinickým onkologům. Spojená data jsou již zpracována ve společné databázi a probíhá vývoj nástroje, který umožní tato data zobrazit a analyzovat.

Od samého počátku předpokládáme, že vnitřní parametrická struktura databáze bude v rámci obsažených číselníků respektovat datový standard MZ ČR DASTA a umožní tak do budoucna její další využití v elektronizaci zdravotnictví v rámci koncepce eHealth ČR.